نمونه طرح شهرسازی 5 در شهر تبریز

نمونه طرح شهرسازی 5 در شهر تبریز

نمونه طرح شهرسازی 5 در شهر تبریز

توضیحات:
فایل ورد نمونه طرح شهرسازی 5 در شهر تبریز ، در حجم 156 صفحه آماده پرینت.

بخشی از متن:
1- مطالعات پایه
منظور شناسایی ویژگی ها و مشخصات طبیعی و انسانی منطقه پیرامون طرح به مقیاس 25000/1
که بالاتر از سطح شهر بوده و مربوط به طرح توسعه و عمران ناحیه ای یعنی تیپ 19 می باشد.
نقشه های با مقیاس بالای 10000/1 مربوط به طرح های سیاست گذاری و راهبردی است یعنی اجرایی نیست.
1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهر و عناصر عمده منطقه و عرصه های پیرامون
زمین طرح در شرق تبریز مابین دو شهر تبریز و باسمنج قرار گرفته است. این زمین متصل به منطقه 9 تبریز می باشد. خطوط ارتباطی این زمین جاده باسمنج از شمال و جاده زرنق از غرب و اتوبان تبریز زنجان می باشد.
عناصر عمده منطقه عبارت است از صنایع و کارگاهی در شمال شرق منطقه به طور مثال شرکت پخش مهبان دارو و کبریت سازی ممتاز، آموزشی(آموزش عالی) در شمال غرب منطقه شامل دانشگاه دامپزشکی و کشاورزی و اراضی کشاورزی و باغات در جنوب منطقه.
1-1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به استان آذربایجان شرقی
زمین طرح در بخش مرکزی استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است که واقع در شهرستان تبریز می باشد. این زمین از طرف شمال توسط شهرستان هریس، از طرف شرق توسط شهرستان بستان آباد و از جنوب توسط شهرستان مراغه احاطه شده است.
2-1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرستان تبریز
همان طور که گفته شده، شهرستان تبریز در غرب نزدیک به مرکز استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است.
موقعیت زمین طرح در شرق، نزدیک به جنوب شهرستان تبریز است.
منطقه مورد بررسی در طول جغرافیایی30ً 32َ 51 شرقی و عرض جغرافیایی 10ً 46َ 35 شمالی واقع شده است.
شهر ها و روستاهایی نظیر تبریز، باسمنج، شاد آباد علیا، زرنق، حاج علیا و کندرود زمین طرح را محصور کرده اند.

3-1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرها و روستاهای اطراف
زمین طرح مابین دو شهر تبریز از غرب و باسمنج از شرق قرار گرفته است و در واقع راه ارتباطی بین این دو شهر از شمال زمین طرح عبور کرده است. از جنوب نیز با روستاهای جانقور، زرنق، شاد آباد علیا و اط شمال با روستاهای نعمت آباد و کندرود همسایه است. روستای باغ یعقوب در داخل زمین طرح واقع شده است.
و...

این فایل با فرمت ورد در 156 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شهرسازی با طرح شهرسازی 5 تهیه شده است.